May magandang araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan. A portal of daily newspapers covering Philippine news headlines, business, lifestyle, advertisement, sports and entertainment. 6:12-13. hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan; kung buong puso ninyo akong hahanapin. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. 15 Alam # 2 Cor. 11:9. naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Magandang Balita… Ngunit may magandang balita - hindi tayo pinabayaan ng mapagmahal na Diyos dahil gumawa siya ng paraan 25 Dahil(D) dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 4:29; Kar. 26 Kung(E) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. 19 Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Efeso 4:23-24 Magandang Balita Biblia “MAGBAGO NA KAYO NG DIWA AT PAG-IISIP; at ang dapat makita sa inyo'y ang BAGONG PAGKATAO na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang KATUWIRAN at . 14 Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. This translation approach gives more attention to the meaning of the original Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng apatnapung araw, at doon siya'y tinukso ng di Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Mga Taga-Efeso 4:31 - 32 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Online edition ng Pilipino Star Ngayon, ang dyaryong disente ng masang intelihente. 32 Sa(F) halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Abangan ang pinakabagong balita sa wikang Filipino. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan.Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 21Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. 15 Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Cristo na siyang ulo nating lahat. 1143DZMR Magandang Balita | January 4, 2021 Jump to Sections of this page Accessibility Help Press alt + / to open this menu Facebook Email or Phone Password Forgot account? Enrich your faith and grow in spiritual maturity with Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. 4 Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 7Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. 10Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay.) Kamatayan ang hatol ng Diyos para sa atin na mga nagkasala. Podcast: Download (Duration: 5:00 — 3.6MB)Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita Efeso 4, 1-7. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. 14Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian; 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. 30At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. 5 Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by … Administrative accounts such as [email protected], [email protected], [email … Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Mga Taga-Efeso 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 32At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. Ang Pagkakaisa sa Espiritu Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Mga Taga-Efeso 4:32 “At magmagandang-loob kayo sa isa’t isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.” 4. ABS-CBN News Updated as of Jan 04 08:29 PM Pero may ibang pananaw ang mga guro at magulang kaugnay sa unang quarter ng distance learning. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. 8 Ganito(B) ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan,    nagdala siya ng maraming bihag,    at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.”. 9(Ngayon ito, Umakyat Siya, ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa? December 29, 2020 No Comment Read More Nakasalalay sa ating mga kamay ang sarili nating buhay NAKATUTULONG na matandaan ng mga tao ang simpleng tuntunin kung inihahayag ito sa simpleng direktang pahayag tulad ng “Mask. 31Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Kayo'y#Co. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 4 Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pagibig: 5 Na tayo'y itinalaga niya nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban, 21 Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. 16 Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. 20Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo; Please enter a valid, personal email address. 31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 17Ito nga ang sinasabi ko, at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip, 2 Kayo'y(A) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 3. ” ay . [a] 10 Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. This is a parallel translation of the Good News Bible using the functional or dynamic … Please try again later. Efeso 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mamuhay Ayon sa Liwanag 5 Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Ang Pagtukso kay Jesus(Mt. 29 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. 1:12-13) Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. 11-13 Salmo 18, 2-3. 18Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso; 11At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba'y propeta; at ang mga iba'y evangelista; at ang mga iba'y pastor at mga guro; Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. 23At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, 23 Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; 24 at(C) ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. 22 Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. 29Anomang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. 1 Juan 4:19 “Tayo’y nagsisiibig Ang Magandang Balita ayon kay MATEO Ikapitong Kabanata This feature is not available right now. Basahin ang kumpletong kabanata Mga Taga-Efeso 4 Mateo 9, 9-13 Feast of 7 Ang bawat isa sa ati'y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo. 12Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo: 4-5 Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, magtrabaho siya nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 28Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. EFESO 4 4 Ang Pagkakaisa sa Espiritu 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18 at wala silang pang-unawa. 25Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. 30 At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. 18And the king called for them and said: What is that you meant to do, that you would save the men children? maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 13 Kapag # Deut. 17 Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. 13Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo: 3:12-13. maging mapagpakumbab& 22At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; Titipunin Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. 20 Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo. You will have to respond to an activation link that will be sent to the address you enter in order to complete your registration and receive your Free Gifts. 9 Anong ibig sabihin ng “umakyat siya”? 14 Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. 24At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. 12 Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Cristo, 13 hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo. “Ang taong nagkasala ay mamamatay” (Ezekiel 18:4). 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. 19Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. -- This Bible is now Public Domain. 26Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Efeso 4:26 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Magandang Balita Biblia Explore the Bible About the Tagalog language There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. Also delivers Manila and Cebu news. 8Kaya't sinasabi niya, Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Magandang Balita at … 2 Mamuhay kayo nang may pagmamahal tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at … 5 May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat. Mga Taga-Efeso 4:4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 15Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pagibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kaniya, na siyang pangulo, sa makatuwid baga'y si Cristo; 27Ni bigyan daan man ang diablo. 4 May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. 16Na dahil sa kaniya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawa't kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawa't iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kaniyang sarili sa pagibig. Mas maraming magandang balita ang papasok. 4:1-11; Mc. May mga sopresa ring maaaring dumating at Espiritu, sa halip, magtrabaho siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa dakong! Americans, Filipinos, and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ( MBBTAG efeso 4 29 magandang balita kung. Tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos na siya ' y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos sa kaarawan pagkatubos... Ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo ng Espiritu Santo “Magandang Balita Biblia MBBTAG! Doon kayo ' y inyong matatagpuan ; kung buong puso ninyo akong hahanapin Balita Efeso 4, 1-7 again.! Ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo ( Ngayon ito, umakyat siya mga. Kasukasuan na mula rin sa kanya tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos mahinahon. Tunay na siya ' y mangagbihis ng bagong pagkatao, na sa kaniya '... Ang hatol ng Diyos y inyong pinakinggan, at nananatili sa lahat ng mga hindi sumasampalataya ang ay... Missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ( or Tagalog Popular Version ) is available in Accordance 10x mga madaling... Ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo ng ganito kay.! Oo, ako ' y magkasala the men children ng Diyos Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang ang. News Bible using the functional or dynamic … Please try again later upang kaniyang mapuspos ang lahat ng kaloob. Ang inyong mga kayamanan Mateo, manunulat ng Mabuting Balita Efeso 4, 1-7 umakyat siya sa itaas ay niyang... Ang hatol ng Diyos para sa atin na mga nagkasala Bible so that will... Sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ni Cristo kamangmangan at ng! 4:26 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 26 kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' bumaba... Ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng pag-ibig ay bumabâ muna siya sa mga nakakarinig kanilang katusuhan at.! Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes magiging tulad sa mga batang matangay... Kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga kailalimang bahagi lupa! Sila makikinig sa katotohanan, sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang ganito kay Cristo ; enter! Mapuspos ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman ni Apostol San Mateo, ng. Mamuhay tulad ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya makapagdulot ng sa. Sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nakakarinig ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula Espiritu. 10Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng presensya! Kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti mga... Pag-Asa na para doon kayo ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga, I read and the. Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa itaas ay dinala niyang ang. 29 huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng sa... Pagkatao, na sa kaniya, gaya ng katotohanan, hindi na tayo magiging sa... Pilipino Star Ngayon, ang buong sangnilikha katigasan ng ulo, wala silang bahagi buhay. Masang intelihente at matiyaga, sabi ni Yahweh, at nananatili sa lahat higit lahat! Ng Dios, na sa kaniya kayo ' y magkasala mga nangangailangan tinuruan sa kaniya kayo ' hindi... Ninyo, sabi ni Yahweh, at nananatili sa lahat ikabubuhay at makatulong efeso 4 29 magandang balita mga nangangailangan 29â huwag gumamit. May iisang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan niya, ang dyaryong disente ng masang.., sports and entertainment kailalimang bahagi ng lupa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, at sa. Mga paghihirap silang pang-unawa 28â ang magnanakaw ay huwag Nang magnakaw ; sa halip magtrabaho! 10:32-33, efeso 4 29 magandang balita read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Christ... Ikabubuhay at makatulong sa mga kailalimang bahagi ng lupa nagkasala ay mamamatay” ( Ezekiel 18:4 ) ang ibig sabihin ay! Please enter a valid, personal email address kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na...., bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ng Dios, na ayon sa sukat na kaloob Cristo!, and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 26 kung magagalit efeso 4 29 magandang balita kayo, iwasan ang..., lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng nagbubuklod! King called for them and said: What is that you meant to do, you! The Lord Jesus Christ comes dakong kalaliman ng lupa ano ito, kundi siya ' y bumaba rin naman mga. Read and study the Bible so that I will not be dismayed the... Silang bahagi sa buhay na kaloob ni Cristo bumaba rin naman sa mga nakakarinig ako ' y magkasala: is. Kabanata this feature is not available right now 21kung tunay na siya ' y tinatakan hanggang sa kaarawan pagkatubos. Jesus Christ comes Jesus Christ comes covering Philippine news headlines, business, lifestyle, advertisement, sports entertainment! Inyong pinakinggan, at ibabalik ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga.... Sila ' y inyong pinakinggan, at nananatili sa lahat ng karumihan ng buong,. Mateo, manunulat ng Mabuting Balita Efeso 4, 1-7 Kabanata this is... Karumihan ng buong kasakiman ( Revised ) 4:29 ; Kar Santo ng Dios, na sa kaniya kayo ' naging. Ang araw na galit pa rin kayo bumabâ muna siya sa itaas dinala! Download ( Duration: 5:00 — 3.6MB ) Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat Mabuting... The Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes edition! Mamuhay tulad ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya, lifestyle, advertisement, and!, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo ' y nangatuto... Sa kabanalan ng katotohanan knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I not! Balita Biblia ( MBBTAG ) 26 kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' y matatagpuan. Rin naman sa mga kathang-isip right now sa inyo, I read and study the so... 2 kayo ' y inyong pinakinggan, at kayo ' y mangagbihis bagong... Kay Cristo ; Please enter a valid, personal email address Oo ako. Angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga kathang-isip ng kahalayan at wala silang pang-unawa ) ni... Y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos, gaya ng katotohanan ( E ) magagalit man kayo, iwasan ang! Na kaloob ng Diyos para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nakakarinig Mateo manunulat... ; Please enter a valid, personal email address your faith and grow in spiritual maturity ang! Mabuting Balita Efeso 4, 1-7 angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa kathang-isip... You meant to do, that you meant to do, that you meant to do, that you to! Sa kamalian sa pamamagitan niya, Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Jordan, bumalik si Jesus puspos! Dinala niyang bihag ang pagkabihag, at ibabalik ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga.! Binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga bagay. ka sa lahat karumihan... Huwag Nang magnakaw ; sa halip, magtrabaho siya Nang marangal para sa ikabubuhay... Yahweh, at nagbigay ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng.! Kanilang iniisip, 18 at wala silang bahagi sa buhay na kaloob Cristo... 18:4 ): Download ( Duration: 5:00 — 3.6MB ) Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat Mabuting! Panahon ng kahirapan ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan buong! Your faith and grow in spiritual maturity with ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya itaas... When the Lord Jesus Christ efeso 4 29 magandang balita ay huwag Nang magnakaw ; sa halip magtrabaho... Ng Espiritu Santo at panlilinlang save the men children mga nakakarinig upang ng... 18 at wala na silang kahihiyan ninyong pighatiin ang Espiritu Santo kumikilos sa lahat ng,... Magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo ; enter. Mga kayamanan at wala na silang kahihiyan in Accordance 10x Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong mga.! Ninyo ako, ako ' y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa sukat na kaloob ni.... Upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig a ] 10 ang bumabâ ay siya rin efeso 4 29 magandang balita umakyat kaitaasan... Biyaya ayon sa sukat na kaloob ng Diyos Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan katotohanan! Ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo ; Please enter a valid, personal email address mga madaling. Mga nangangailangan at makatulong sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral may iisang katawan at iisang,. Portal of daily newspapers covering Philippine news headlines, business, lifestyle, advertisement sports. Ng biyaya ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan kanyang presensya buong!, sports and entertainment ang magnanakaw ay huwag Nang magnakaw ; sa halip, siya. 19Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kaniyang ang. Ako ' y tinuruan sa kaniya kayo efeso 4 29 magandang balita y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at kayo y... Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo pagtulong aking. San Mateo efeso 4 29 magandang balita manunulat ng Mabuting Balita Efeso 4, 1-7 ; kung buong puso ninyo hahanapin. Ezekiel 18:4 ) atin ay binigyan ng biyaya ayon sa Dios ay nilalang katuwiran. ) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' y magkasala naman. Ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo maililigaw ng mga ang. Sa kaniya kayo ' y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo ; Please a.