You are here

Science about human and society

Sociálno-kultúrna podmienenosť protikladov medzi skutočnosťou a potrebami v súčasnom vzdelávaní k občianstvu

The Skeptik 2014;2:57-69

S. G. Čuchin

Omská štátna pedagogická univerzita

Autor príspevku sa zaoberá základnými protikladmi súčasnej sociokultúrnej podmienenosti výchovy k občianstvu. Základným cieľom výskumu je charakteristika aktuálnych funkcionálnych zmien teórie a praxe výchovy k občianstvu, pod vplyvom danej sociokultúry v historickom období postmoderny. V súčasnej etape výchovy k občianstvu môžeme anticipovať objavenie nových funkcií, podmienených sociokultúrnymi faktormi.

Kľúčové slová: výchova k občianstvu, moderna, moderná spoločnosť, postmoderna, postmodernizmus.

publikované Slovenskou spoločnosťou skeptikov

The socio-cultural conditioning and contradictions that exists due to the formation of the modern civil

The Skeptik 2014;2:57-69

S. G. Chukhin

Omsk State Pedagogical University

This article discusses the basic contradictions of modern social and cultural conditioning of civic education. The main objective of the study - to justify the relevance of functional changes in the theory and practice of civic education under the influence of socio-cultural situation of the postmodern historical period, or postpostmoderna. At the present stage of development of civic education along with the traditional forecast of possible new features, caused by social and cultural factors.

Keywords: civic education, modern, modernized society, postmodern, postmodernism.

published by Slovak Society of Skeptics

Projektovanie a modelovanie štruktúr vzdelávacieho procesu s využitím informačných a komunikačných technológií (IKT)

The Skeptik 2014;2:8-48

Čihánský Š.

Slovak Medical University, emeritus, Bratislava, Slovakia

Štúdia analyzuje niektoré možnosti zvyšovania úrovne kvality práce učiteľa s dôrazom na didaktické projektovanie a modelovanie štruktúr vzdelávacieho procesu pomocou počítača a IKT. Zaoberá sa využívaním interdiciplinárnych poznatkov a osobných počítačov vybavených špecializovanými programovými prostriedkami pri skvalitňovaní realizácie didaktických požiadaviek v riadení procesu učenia sa žiakov a študentov.

Výsledky analyzovaného výskumu dokazujú, že zvyšovanie efektívnosti riadenia vzdelávacieho procesu je závislé najmä od tvorivej spôsobilosti pedagógov metodicky transformovať vybraný obsah učiva, ako aj od účinného využívania pedagogického programového vybavenia a špecializovaných programových balíkov v príslušných odborných oblastiach na rozvíjanie logického myslenia žiakov a študentov.

publikované Slovenskou spoločnosťou skeptikov

Designing and modeling of structures of the educational process with the use of information and communication technologies (ICT)

The Skeptik 2014;2:8-48

Čihánský Š.

Slovak Medical University, emeritus, Bratislava, Slovakia

Abstract:

Review analyzes some possibilities to increase the level of quality of the teacher to focus on teaching design and modeling of the educational process by computer and ICT. It deals with the use of interdisciplinary knowledge in making curriculum content, personal computers equipped with specialized programming and means for improving teaching execution requirements in managing the learning process of students.

Search proved that an increase in the efficiency of managing of the educational process is mostly dependent: 1. On the creative capabilities of pedagogues to methodologically transform selected topic of a curriculum, 2. on efficient use of pedagogic software equipments, 3. on specialized software packages in relevant professionals and on 4. the development of logical thinking of pupils and students.

published by Slovak Society of Skeptics

Is there a possibility to protect society against „radiation“ of revolution?

The Skeptik 2013;1:13-15

Kebis A, Kukan M

Slovak Medical University, emeritus, Bratislava, Slovakia

Abstract: Here we are commenting the relathionship between the development of our Universe and of society. Acumulated energy and matter prior zero-time of our Universe led to the Big-Bang (revolution), which left behind cosmic radiation. Since human life is highly dependent on physical parameters, then similar pattern can be found in the development of society. Indeed, history showed that concentration of matter by one narrow group of society led to revolutions. Old regimes were backed up by new regimes. Revolutionary explosions brought about not only progress, but also tragedies into diverse groups of society. Many tragedies in material levels left old regimes. New regimes did not free theirself of heritage of the past and performed new wrongfulnesses. This phenomenon may also be called “radiation“ factor of revolution. Consequences of both bloody and bloodless revolutions were similar on society. We firmly believe that negative impacts of revolution on society may be minimized by the following measures: First, truth should be available to each member of society. In the past, evidence about truth (e.g., Galileo Galilei, Giordano Bruno-burned at the stake by civil authorities in 16-teen century after the Roman Inquisition etc.) as well as beliefs in anything abstractive (various forms of religions) were suppressing. Although a source of truth is scientific evidence, a measure of humanism in society lies in the tolerance. Thus, truth cannot be either a tool for concentration of the power or a tool for the generation of any violence and oppression. Further, truth cannot have either a possessor or a modifier. Truth can have only an originator and is not of absolute nature. Second, human being should change its relathionship to the use of matter. Matter cannot be the aim, but it has to be a tool for increasing spiritual quality of human. The use of matter should be based on humanism, truth and on scientific knowledge. Concluding, it appears if society would transform using the above mentioned measures, then negative consequences of revolutionary “radiation“ on it may be markedly minimized.

The Skeptik (Article in Slovak), Slovak Society of Skeptics.

publikované Slovenskou spoločnosťou skeptikov

Is there a possibility to protect society against „radiation“ of revolution?

The Skeptik 2013;1:13-15

Kebis A, Kukan M

Slovak Medical University, emeritus, Bratislava, Slovakia

Abstract: Here we are commenting the relathionship between the development of our Universe and of society. Acumulated energy and matter prior zero-time of our Universe led to the Big-Bang (revolution), which left behind cosmic radiation. Since human life is highly dependent on physical parameters, then similar pattern can be found in the development of society. Indeed, history showed that concentration of matter by one narrow group of society led to revolutions. Old regimes were backed up by new regimes. Revolutionary explosions brought about not only progress, but also tragedies into diverse groups of society. Many tragedies in material levels left old regimes. New regimes did not free theirself of heritage of the past and performed new wrongfulnesses. This phenomenon may also be called “radiation“ factor of revolution. Consequences of both bloody and bloodless revolutions were similar on society. We firmly believe that negative impacts of revolution on society may be minimized by the following measures: First, truth should be available to each member of society. In the past, evidence about truth (e.g., Galileo Galilei, Giordano Bruno-burned at the stake by civil authorities in 16-teen century after the Roman Inquisition etc.) as well as beliefs in anything abstractive (various forms of religions) were suppressing. Although a source of truth is scientific evidence, a measure of humanism in society lies in the tolerance. Thus, truth cannot be either a tool for concentration of the power or a tool for the generation of any violence and oppression. Further, truth cannot have either a possessor or a modifier. Truth can have only an originator and is not of absolute nature. Second, human being should change its relathionship to the use of matter. Matter cannot be the aim, but it has to be a tool for increasing spiritual quality of human. The use of matter should be based on humanism, truth and on scientific knowledge. Concluding, it appears if society would transform using the above mentioned measures, then negative consequences of revolutionary “radiation“ on it may be markedly minimized.

The Skeptik (Article in Slovak), Slovak Society of Skeptics.

published by Slovak Society of Skeptics

Critical view on belief in mental telepathy

The Skeptik 2013;1:16-23

Čavojová V

Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Abstract: The article presents study of Ayeroff and Abelson examining people´s belief in extrasensory perception vs. their actual extrasensory communications. They designed experiment with conditions of experience of good vibes with another person and high engagement to test their prediction that both high engagement and good communication will lead to accentuated belief in one´s telepathic abilities. They confirmed their assumptions and their experiment did not yield any evidence of telepathy. Despite quite random performance, however, participants in both experimental conditions showed overconfidence in success in their telepathic communication, though their actual performance was just about the random level.
The Skepik (Review Article in Slovak), Slovak Society of Skeptics.

published by Slovak Society of Skeptics

Critical view on belief in mental telepathy

The Skeptik 2013;1:16-23

Čavojová V

Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Abstract: The article presents study of Ayeroff and Abelson examining people´s belief in extrasensory perception vs. their actual extrasensory communications. They designed experiment with conditions of experience of good vibes with another person and high engagement to test their prediction that both high engagement and good communication will lead to accentuated belief in one´s telepathic abilities. They confirmed their assumptions and their experiment did not yield any evidence of telepathy. Despite quite random performance, however, participants in both experimental conditions showed overconfidence in success in their telepathic communication, though their actual performance was just about the random level.
The Skepik (Review Article in Slovak), Slovak Society of Skeptics.

publikované Slovenskou spoločnosťou skeptikov

West, Demokracy and Russia

The Skeptik 2013;1:24-28

Germuška E

University of Prešov in Prešov, Faculty of Arts, Institute of Political Sciences

Abstract: The author of this contribution deals with the historical concept of Russia's geopolitical thinking that are essential for today's Russia's role in the world political scene. These concepts reflect not only the definition of Russia in relation to other "power centers", or civilizations but also reflect the attitudes of the Russian nation in the domestic and national level, which is awared of its pluses and minuses, affecting the position of Russia in the world. The author´s contribution has addressed the main directions of Russia's geopolitical thinking that represent the westerners, eurasianists and slaviafils. This paper reports reflecting historical geopolitical position of Russia towards the West, taking or not taking his Western values and democracy as the current challenges of (globalization modeled) time.

The Skeptik (Article in Slovak), Slovak Society of Skeptics.

publikované Slovenskou spoločnosťou skeptikov

West, Demokracy and Russia

The Skeptik 2013;1:24-28

Germuška E

University of Prešov in Prešov, Faculty of Arts, Institute of Political Sciences

Abstract: The author of this contribution deals with the historical concept of Russia's geopolitical thinking that are essential for today's Russia's role in the world political scene. These concepts reflect not only the definition of Russia in relation to other "power centers", or civilizations but also reflect the attitudes of the Russian nation in the domestic and national level, which is awared of its pluses and minuses, affecting the position of Russia in the world. The author´s contribution has addressed the main directions of Russia's geopolitical thinking that represent the westerners, eurasianists and slaviafils. This paper reports reflecting historical geopolitical position of Russia towards the West, taking or not taking his Western values and democracy as the current challenges of (globalization modeled) time.

The Skeptik (Article in Slovak), Slovak Society of Skeptics.

published by Slovak Society of Skeptics

Pages

Subscribe to RSS - Science about human and society