You are here

Biomedicine

A skeptical view on the use of antioxidant supplementation in sport

The Skeptik, 2018, Vol. 4, No. 1, pgs. 1-9

Albena Alexandrova

Department of Physiology and Biochemistry, Coaching Faculty, National Sports Academy "Vassil Levski", 1700, Studentski Grad, Sofia, Bulgaria, e-mail: a_alexandrova_bas@yahoo.com

published by Slovak Society of Skeptics

On Some Paradoxes in Liver Transplantation

The Skeptik, 2017, Vol. 3. No. 1. Pgs. (11-13).

Kukan M. Slovak Medical University, emeritus, Bratislava, Slovakia

Abstract: This article describes some paradoxes in liver transplantation in both animals and human models.

published by Slovak Society of Skeptics

Dutkowski´s research on preservation-reperfusion injury of hepatic grafts (Editorial)

The Skeptik, 2017, Vol. 3. Pgs. 9-10.

Kukan M. Slovak Medical University, emeritus, Bratislava, Slovakia

Professor Dr. Phillip Dutkowski comes from Germany. At present, he works in University of Zurich.

published by Slovak Society of Skeptics

Current Hypothesis of Preservation Injury of Hepatic Grafts (Mini Review)

The Skeptik, 2017, Vol. 3, pgs. (6-8)

Kukan M. Slovak Medical University, emeritus, Bratislava, Slovakia

The liver comprises of several cell types. Hepatocytes, nonparenchymal cells - endothelial cells, Kupffer cells, and hepatic stellate cells.

published by Slovak Society of Skeptics

SAH -subarachnoid haemorrhage (A letter to The Editor)

The Skeptik, 2017, Vol. 3, pgs. 4, 5

Kukanová B. St. Helens and Knowsley Teaching Hospitals NHS Trust

SAH should be considered in any "worst ever" headache or sudden onset headache (1, 2).

published by Slovak Society of Skeptics

Machine perfusion of human livers by Belzer solution, Hypothermic Oxygenated Perfussion (HOPE) and by Subnormothermic Oxygenated Perfusion (SNOP) (Mini Review)

The Skeptik, 2017, Vol. 3, pgs. (1-3).

Kukan M. Slovak Medical University, emeritus, Bratislava, Slovakia

Introduction of isolated human liver perfusion into clinical practice was suggested 14 years ago (1). We advocated that only introduction of isolated perfusion of human hepatic grafts into the clinical practice can make a big step for improving graft functions in recipients.

published by Slovak Society of Skeptics

Súdnoznalecké posudzovanie patologického hráčstva: Kazuistika

The Skeptik 2014;2:51-56

Nábělek L.

Dept. of Psychiatry, F.D. Roosevelt Hospital, Banská Bystrica, Slovakia

Súhrn: Súdnoznalecké psychiatrické posudzovanie páchateľov trestnej činnosti je vo všeobecnosti výrazne individuálne, takže nie je možné stanovenie univerzálne platných schém či algoritmov. Aj s vedomím tohto imperatívu však možno konštatovať, že forenzný význam diagnostickej jednotky patologické hráčstvo je neveľký.
Pri posudzovaní trestnej zodpovednosti patologických hráčov treba brať do úvahy nasledovné východiská:

1. Samotná diagnóza patologického hráčstva nemôže automaticky podmieňovať priznanie zníženia rozpoznávacích ani ovládacích schopností.
2. U patologických hráčov nedochádza k vzniku hrubšieho organického poškodenia centrálneho nervového systému ani k deliberácii pudových pohnútok konania pôsobením exogénnych psychoaktívnych látok. Prípadné odvykacie príznaky nedosahujú intenzitu odvykacích príznakov pri rozvinutej drogovej závislosti.
3. Posudzujeme schopnosť ovládať svoje konanie vo vzťahu k páchaniu trestnej činnosti, nie vo vzťahu k samotnému hraniu.
4. Je potrebné rozlišovať medzi tzv. priamou kriminalitou ("pod vplyvom hrania") a kriminalitou nepriamou (plánovanou trestnou činnosťou zameranou na získanie prostriedkov na hranie alebo splácanie dlžôb).
5. U patologických hráčov nedochádza k zníženiu schopnosti rozpoznať nebezpečnosť svojho konania pre spoločnosť. V prípade nepriamej kriminality nie je ovplyvnená schopnosť náležitým spôsobom ovládať svoje konanie. Pri priamej kriminalite, viazanej bezprostredne na situáciu hrania, môže dôjsť nanajvýš k nepodstatnému zníženiu ovládacích schopností.

Vyššie uvedené úvahy ilustrujeme prostredníctvom krátkej kazuistiky.

Kľúčové slová: patologické hráčstvo - súdnoznalecké posudzovanie - kazuistika

publikované Slovenskou spoločnosťou skeptikov

Forensic assessment of pathological gambling: A case report

The Skeptik 2014;2:51-56

Nábělek L.

Dept. of Psychiatry, F.D. Roosevelt Hospital, Banská Bystrica, Slovakia

Summary: Forensic psychiatric assessment of the perpetrators of criminal acts is generally individual, without common definite rules and algoritms. Nevertheless we can postulate that the forensic psychiatric value of the diagnosis of pathological gambling is diminutive. In assesing of criminal responsibility of pathological gambling we must take into consideration following axioms:

1. The diagnosis of pathological gambling does not automatically indicate the reduction of cognitive and control abilities.
2. There are no serious damages of the central nervous system neither the deliberation of impulsive conduct motivation under the influence of exogenous psychoactive substances in pathological gambling. Possible withdrawal symptoms do not reach the intensity of the withdrawal symptoms in the somatic drug dependence.
3. We are assessing the ability to control the behaviour in relation to criminal acts, not in relation to gambling itself.
4. It is necessary to distinguish between direct criminality ("under the influence of gambling") and indirect criminality (leading toward obtaining money for gambling or to pay off debts).
5. Pathological gamblers have no diminishing in the ability to recognize the danger of their behaviour for the society. In case of indirect criminality is the ability to control their conduct also not affected. In direct criminality, tied directly to the situation of gambling, may at the most occur only insignificant diminishing of self-control abilities.

The before-cited contemplations are ilustrated on the short case report.

Key words: pathological gambling - forensic psychiatric assessment - case report

published by Slovak Society of Skeptics

Súčasný pohľad na kardiovaskulárne ochorenia a statíny: je na mieste skepsa?

The Skeptik 2014;2:1-7

Ginter E., Kukan M.

Slovak Medical University, emeritus, Bratislava, Slovakia

Extrémny nárast kardiovaskulárnych ochorení (CVD) v XX. storočí viedol k hľadaniu farmák, znižujúcich cholesterol a riziko CVD. Významný bol objav statínov, ktoré v pečeni kompetitívne inhibovali HMG-CoA reduktázu, kľúčový enzým syntézy cholesterolu. Veľký počet štúdií dokázal, že statíny súčasne signifikantne znižovali ruziko CVD. Vyskytli sa skeptické hlasy, ktoré poukazovali na vedľajšie negatívne účinky statínov (myopátie a dokonca diabetes). Najnovšie syntetizované statíny už majú minimum vedľajších účinkov. Malé riziko vedľajších účinkov však prekrýva prudký pokles CVD vyvolaný statínmi. Chybné je predpisovanie statínov pacientom s mierne zvýšeným cholesterolom s cieľom primárnej prevencie CVD, pri ktorých je riziko CVD nízke.

publikované Slovenskou spoločnosťou skeptikov

Present outlook on cardiovascular diseases and statins: is scepticism in loco?

The Skeptik 2014;2:1-7

Ginter E., Kukan M.

Slovak Medical University, emeritus, Bratislava, Slovakia

An extreme rise of cardiovascular diseases (CVD) in the twenty century led to the search of new drugs, lowering blood cholesterol levels and a risk of CVD. Discovery of statins was important, because they inhibite competitively HMG-CoA reductase, a key enzyme of cholesterol synthesis. A large number of studies proved that statins deacreased a risk of CVD. Sceptic voices pointed out on side effects of statins (myopathitis and even diabetes). The newest synthetised statins have only minimal side effects. A low risk of side effects of the newest statins, however overlaps a great deacrese of CVD caused by old statins. It is a big mistake to prescribe the newest statins to patients having mildly elevated cholesterol levels for prevention of CVD.

published by Slovak Society of Skeptics

Pages

Subscribe to RSS - Biomedicine