You are here

Is there a possibility to protect society against „radiation“ of revolution?

The Skeptik 2013;1:13-15

Kebis A, Kukan M

Slovak Medical University, emeritus, Bratislava, Slovakia

Abstract: Here we are commenting the relathionship between the development of our Universe and of society. Acumulated energy and matter prior zero-time of our Universe led to the Big-Bang (revolution), which left behind cosmic radiation. Since human life is highly dependent on physical parameters, then similar pattern can be found in the development of society. Indeed, history showed that concentration of matter by one narrow group of society led to revolutions. Old regimes were backed up by new regimes. Revolutionary explosions brought about not only progress, but also tragedies into diverse groups of society. Many tragedies in material levels left old regimes. New regimes did not free theirself of heritage of the past and performed new wrongfulnesses. This phenomenon may also be called “radiation“ factor of revolution. Consequences of both bloody and bloodless revolutions were similar on society. We firmly believe that negative impacts of revolution on society may be minimized by the following measures: First, truth should be available to each member of society. In the past, evidence about truth (e.g., Galileo Galilei, Giordano Bruno-burned at the stake by civil authorities in 16-teen century after the Roman Inquisition etc.) as well as beliefs in anything abstractive (various forms of religions) were suppressing. Although a source of truth is scientific evidence, a measure of humanism in society lies in the tolerance. Thus, truth cannot be either a tool for concentration of the power or a tool for the generation of any violence and oppression. Further, truth cannot have either a possessor or a modifier. Truth can have only an originator and is not of absolute nature. Second, human being should change its relathionship to the use of matter. Matter cannot be the aim, but it has to be a tool for increasing spiritual quality of human. The use of matter should be based on humanism, truth and on scientific knowledge. Concluding, it appears if society would transform using the above mentioned measures, then negative consequences of revolutionary “radiation“ on it may be markedly minimized.

The Skeptik (Article in Slovak), Slovak Society of Skeptics.

Evolúcia je nepretržitý a postupný vývin. Revolúcia je prechod z jednej kvality do novej kvality skokom. Zatiaľ čo evolúcia prebieha kontinuálne v celom našom Vesmíre, revolúcia prebieha sporadicky. Z relativistického hľadiska revolúcia je kvantovej povahy. Základný prírodný zákon zachovania premeny hmoty a energie platí aj vo vývoji ľudstva.

Poznanie histórie poukazuje na skutočnosť, že koncentrácia moci (ekonomickej, politickej, ideologickej) viedla k prudkému uvoľneniu obrovského kvanta energie (revolúcia). Existujúca kvalita bola nahradená novou kvalitou. Revolučná explózia prináša nielen progres spoločnosti ale aj tragédie do života viacerých spoločenských skupín. Veľa tragédií v materiálnej, morálnej, sociálnej a psychickej rovine zanechala odchádzajúca kvalita. Zároveň však nastupujúca, nová kvalita nebola zbavená dedičstva minulosti a preto vykonala nové neprávosti. Pôsobí tu akýsi syndróm novej kvality, ktorý robí z nej pomstiteľa voči všetkému čo pochádza z odchádzajúcej kvality. Preto následky krvavej či nekrvavej revolúcie sú rovnaké. Rozdiel je iba v tom, že podiel priamych škôd v dôsledku revolučných zmien v krvavej revolúcii je väčší ako v nekrvavej revolúcii. Dôsledky revolučnej „radiácie“ ako v prípade krvavej, tak i v nekrvavej revolúcii majú trvalé následky.

Podstatnou príčinou revolúcie (výbuchu v spoločnosti) sú: koncentrácia moci (ekonomickej, politickej, ideologickej) a rozpory, ktoré vznikajú medzi mocenskou skupinou a ostatnou časťou spoločnosti. Koncentrácia moci je matkou centralizácie. Koncentrácia moci a centralizácia vytvárajú pyramídovú štruktúru usporiadania všetkých systémov spoločnosti. Pre centrálnu moc na špičke pyramídy, sa potreby a záujmy širokej spoločenskej základne postupne stávajú čoraz viac vzdialenými. Pre špičku pyramídy je hlavnou úlohou udržanie moci a samej seba na vrchole pyramídy. Na druhej strane, pre zdravé fungovanie spoločnosti sú najdôležitejšími faktormi riadiaci systém a feedback.

Veda odhaľuje princípy logiky riadenie spoločenských a biologických systémov, kde má pri nesmiernej zložitosti svoje jedinečné a dôležité postavenie základná jednotka (človek resp. bunka). V spoločnosti je dôležitosť a jedinečnosť jednotlivca pre špičku nezaujímavá. Riadiaca špička presadzuje svoje mocenské záujmy pomocou vlastných pravidiel, ktoré nazýva zákonmi. Môže byť niečo zákonom, čo má veľmi malú priestorovú a časovú platnosť? Nie. Existujú len zákony prírody.

Úcta k prírodným zákonom nie je úctou k niekomu či k niečomu abstraktnému ale predovšetkým úcta k poznanému. Poznatky nemôžu byť získané na základe predstáv a snov, ale na základe dôkazov. Pravda musí byť dostupná každému jednotlivcovi ľudskej spoločnosti. Pravda nesmie byť prostriedkom a zdrojom koncentrácie moci jednotlivca či skupiny, ani prostriedkom na vytváranie akéhokoľvek násilia či útlaku. Pravda nesmie mať vlastníka, ale len pôvodcu. Pravda nesmie mať prívlastok, ani charakter nedotknuteľného absolútna. Potom môže byť kľúčom k riešeniu negatívnych dopadov revolúcie na človeka.

Sme presvedčení, (aby sa zabránilo negatívnym dopadom evolúcie/revolúcie na ľudstvo), prijať nasledovné tézy: 1. Ľudstvo musí zmeniť vzťah k využívaniu hmoty a energie. Matéria nemôže byť cieľom, ale prostriedkom na zvyšovanie duchovnej kvality postavenej na humanizme, pravde a vedeckom poznaní. 2. Duchovne vyspelá ľudská civilizácia by mala predchádzať k akumulácii moci prístupom k pravde založenej na vedeckých základoch a zdokonaľovaním systému feedback. Takže ľudstvo bude môcť využívať permanentne ovocie prebiehajúcej evolúcie bez negatívnych dôsledkov revolúcie.

Ing. Anton Kebis, CSc., PharmDr. Marián Kukan, CSc.

AttachmentSize
RadiationOfRevolution.pdf89.4 KB